THANKS

HUGE THANKS

HUGE THANKS

S

lava's parents, Pashka, Nastya Yakovleva, Sasha Yakovlev, Alyaksandra, Dzmitry Sklipus, Ivan Baranau, Alex Nosov, Gvazdovich Dziana, Uknown panda, Kabak Dzmitry, Sasha Krautsou.

contents

CONTENTS